Petrus Raattamaas liv och författarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen har varit att belysa livet, tron och författarskapet av Petrus Raattamaa (1885-197?). Petrus Raattamaa har hittills varit okänd i den litterära världen. Till analysen har jag använt den biografiska metoden. Undersökningsmaterialet består av hans fyra böcker, av vilka en är skriven på finska, de övriga på svenska. Raattamaa var verksam som pedagog, handelsman och lekmannapräst i Sveriges nordligaste kommuner i första halvan av 1900-talet. Vid sidan av dessa arbeten skrev han böcker. Han initierades till sitt tänkande och sin tro via religiös tradition i familjen då hans farfar var den legendariska kateketen och laestadianpredikanten Johan Raattamaa. Petrus Raat-tamaa berättar om Guds uppenbarelse för honom, i vilket han befalldes av Gud att vittna. Petrus ville skriva om sitt eget liv som kristen. Detta resulterade till en predikobok till hjälp för honom själv och för behövande. Han skrev också några kortare böcker om sitt arbete som lärare och i andra yrken. Det centrala i Raattamaas tänkande är motsatsparen en syndig människa – den förlåtande Gud. Bönen Fader vår har en central plats i Raattamaas trosliv. Raattamaa skrev också en liten bok till sin fromma mors minne. Raattamaas böcker kan placeras i gränslandet mellan teologi och litteratur. Han framför sitt religiösa budskap med litterära stilgrepp, framför allt med metaforer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)