Det våldsamma mötet - Våld inom psykiatrisk slutenvård – Patientens uppfattning och sjuksköterskans förebyggande insatser

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Våld inbegriper både psykiskt och fysiskt våld och är ett stort problem inom sjukvården. Mellan 65 och 85 procent av sjuksköterskorna inom psykiatrisk vård uppger att de någon gång hamnat i en situation där patienten agerat våldsamt. Konsekvensen blir en ohälsosam vårdmiljö för patienterna och en tung arbetssituation för sjuksköterskorna. Förekomsten av våldsamma situationer påverkas av den fysiska miljön och framförallt sjuksköterskans vårdrelation till patienten. Syfte: Syftet är att beskriva hur sjuksköterskan kan förebygga våldsamma situationer inom psykiatrisk slutenvård genom att utgå från patientens uppfattning om orsakerna till dessa situationer. Metod: Fördjupningsarbetet är en litteraturöversikt där tolv vetenskapliga artiklar granskats och tematiskt analyserats. Resultat: Tre huvudteman identifierades: Vårdrelationen, patientrelaterade faktorer och miljöns betydelse. Patienterna upplever brister i bemötande från sjuksköterskorna som en viktig orsak till våld. De önskar att sjuksköterskorna skall lyssna till dem och visa intresse. Patienterna upplever dessutom att sjuksköterskorna utnyttjar sin maktposition vilket leder till frustration hos patienterna. Sjuksköterskor som har kompetens inom psykiatrisk vård, kunskap i deskalering, och förmåga att skapa en god vårdrelation är mindre utsatta för våldsamma situationer än sjuksköterskor utan dessa erfarenheter. En faktor som också lyfts fram är bristen på meningsfulla aktiviteter samt att patienterna inte har någon möjlighet att gå undan i ett eget rum. Slutsats: Patienternas uppfattning om orsaken till våld går i majoriteten av fallen härleda till brister i den vårdande relationen där sjuksköterskan behöver träna på kommunikation och att anpassa sitt förhållningssätt för att stärka vårdrelationen. Genom att lyssna på patienters uppfattning om orsakerna kan sjuksköterskan utifrån dem utveckla insatser för att minska frekvensen av våldsamma situationer inom psykiatrisk slutenvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)