"Man måste ju känna sig trygg innan man kan låta någon ta hand om en" - En studie kring omsorgs- och trygghetsbegreppets konstruktion och tolkning i förskolans verksamhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med vår studie är att undersöka omsorgs- och trygghetsbegreppets konstruktion och tolkning i förskolans verksamhet utifrån helhetssynen där omsorg, lärande och utveckling ska prägla förskolans verksamhet. För att besvara detta syfte så utgår vi från frågeställningarna; Vad anser pedagoger och vårdnadshavare vara viktigast i förskolans verksamhet utifrån helhetssynen? Vad anser pedagoger och vårdnadshavare vara mest synligt i förskolan utifrån helhetssynen? På vilket sätt skiljer sig pedagogers och vårdnadshavarnas konstruktion av trygghet och omsorg? Vi har valt att utgå från teorin om social konstruktion och anknytningsteorin. Dessa teorier ligger till grund för vårt empiriska material vi fått fram. Vi har använt oss av en kombination av kvantitativ metod och kvalitativ metod som innefattar enkäter och semistrukturerade intervjuer. Genom undersökningar som gjorts i denna studien har vi fått fram att pedagoger och vårdnadshavare i förskolans verksamhet anser att trygghet både är mest synligt och viktigt i förskolans verksamhet och är det dominerande begreppet utifrån helhetssynen. Omsorgens ställning var skiftande när man talade om dess konstruktion i helhetssynen, det sågs som ett av de viktigaste begreppen men var inte lika synligt i verksamhetens innehåll. Denna studie förde även fram att det finns olika tolkningar på begreppens innebörd utifrån intervjuerna med pedagogerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)