Hur mycket dricker du? : En kvantitativ studie om alkoholkonsumtion och fysisk aktivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Amanda Molander; Ruben Åhman; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med studien är att undersöka hur unga vuxnas förhållande till alkohol ser ut, beroende på om de är med i en idrottsförening eller inte, respektive har specialidrott på schemat. Vidare är målet att undersöka eventuella skillnader i alkoholkonsumtion sett till kön bland unga vuxna i idrottsföreningar. Frågeställningarna som formulerades för att besvara syftet var: (I) Hur skiljer sig alkoholkonsumtion bland unga vuxna som är med i en idrottsförening respektive inte är med i en idrottsförening? (II) I vilken grad varierar alkoholkonsumtion mellan könen bland unga vuxna i idrottsföreningar? (III) Hur varierar alkoholkonsumtion bland sistaårselever på gymnasiet som har specialidrott på schemat respektive inte har specialidrott?

Studiens metod var kvantitativ och en färdig enkät från Alcohol Use Disorders Identification Test med kompletterande frågor har använts för att besvara frågeställningarna. De 98 respondenterna gick sista året på gymnasiet, det vill säga fyller nitton år under 2016, och var fördelade tre olika gymnasieskolor i Sverige.

Studiens resultat visade att lagidrottare och individuella idrottare skiljer sig i mängd konsumerad alkohol. 87,1 % av idrottarna som drack mycket alkohol var lagidrottare (p = 0,007). Det var 13,3 % av respondenterna som inte var med i en idrottsförening som konsumerade sex standardglas i veckan, att jämföra med resterande 86,7 % av de som heller inte var med i en idrottsförening och inte konsumerade sex standardglas i veckan. Det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan könen när respondenterna drack 10 standardglas eller fler, då männen gjorde det mer frekvent än kvinnorna (p = 0,038). Det gick inte att se en signifikant skillnad i hur ofta man konsumerade alkohol beroende på om man hade specialidrott på skolschemat eller inte (p = 0,762).

Sammanfattningsvis visade denna studie att elever som hade specialidrott konsumerade mer alkohol än de elever som inte hade specialidrott. Den visade också en signifikant skillnad i att lagidrottare konsumerade mer alkohol än vad individuella idrottare gjorde. Det fanns inget samband mellan hur många standardglas man drack per tillfälle sett till faktorer som kön och om man var fysiskt aktiv i en idrottsförening. Det gick heller inte att se en skillnad i alkoholkonsumtion sett till faktorer som kön och tillhörande en idrottsförening. Däremot fanns det en signifikant skillnad i alkoholkonsumtionen mellan könen hos de som drack 10 standardglas eller fler, där männen konsumerade mer än kvinnorna. Att vara med i en idrottsförening tenderar, enligt denna studies resultat, att vara en faktor som leder till att man dricker fler antal standardglas per tillfälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)