En kultur av isolering Om äldre människors politiska deltagande i en kulturell kontext

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Att äldre människor deltar mindre i nationella val än andra åldersgrupper är uppenbart givet tidigare forskning. Det finns en mängd anledningar bakom detta, däribland deras allt större isolering från samhället i övrigt. Men forskningen om äldres politiska deltagande är till stor del baserad på urval från Europa och Nordamerika, länder som kulturellt brukar betraktas som individualistiska, med ett fokus på individen och dess säregna personlighet och ambitioner. Detta ställs ofta i kontrast med kollektivistiska kulturer vilka snarare betonar människan som en del av sitt samhälle. Denna studie kombinerar forskningen om äldres politiska deltagande med denna kunskap om kultur, med teorier om hur äldre rimligen är mindre isolerade i kollektivistiska kulturer. Studien lyfter hypotesen att detta leder till att äldre människor deltar mer i nationella val i kollektivistiska kulturer, vilket undersöktes genom en statistisk analys baserad på enkätdata från länder med brett skilda kulturer. Studien lyckades inte bekräfta hypotesen, vilken dock inte direkt bör förkastas. Istället visar studien på bristerna inom fältet och på hur forskningen kan föras vidare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)