KOMMUNALA BOLAGSSTYRELSERS KOMPETENS En jämförande fallstudie om hur politisk konkurrens påverkar kommunala bolagsstyrelsers sammansättning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Den här uppsatsen undersöker om graden av politisk konkurrens i kommunfullmäktige påverkar sannolikheten att tillsätta kompetenta styrelseledamöter till kommunala bolag i Sverige. Syftet är att öka kunskapen om delegeringsprocessen mellan politiker och tjänstepersoner i förvaltningen, inom området för kommunala bolagsstyrelser. Jag har genomfört en jämförande fåfallstudie av rekryteringsprocesserna till kommunala bolagsstyrelser, i Gävle kommun och Halmstad kommun. Tidigare forskning visar att en lägre grad av politisk konkurrens mellan den styrande eliten leder till ökad sannolikhet för politisering av förvaltningen, det vill säga att tjänstepersoner i förvaltningen tillsätts på politiska grunder. Politisering lyfts fram som ett legitimt sätt att säkerställa att delegeringskedjan fungerar enligt demokratiska principer, men har samtidigt visat sig leda till ökade risker för ineffektivitet och korruption. I motsats till detta har meritokratisk rekrytering visat sig leda till ökad kompetens och mindre korruption. Denna uppsats är teoriprövande eftersom den syftar till att pröva den existerande teorin gällande nivån av politisk konkurrens genom att applicera den på det specifika området. Valet att undersöka Gävle kommun och Halmstad kommun grundar sig i mest-lika designen, som ger möjlighet att isolera den specifika förklaring som står i centrum för undersökningen, politisk konkurrens. Resultatet visar att graden av politisk konkurrens inte påverkar vilken typ av kriterier som ligger till grund för tillsättningarna av de politiska platserna i kommunala bolagsstyrelser, men att det skulle kunna påverka hur politiserade de kommunala bolagen i sin helhet är.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)