Hållbarhetsredovisning inom dagligvaruhandeln: Hur har konsumenternas ökade intresse för hållbarhet avspeglats i redovisningen hos tre ledande matdistributörer i Sverige?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Det allmänna intresset för hållbarhet har ökat under de senaste årenoch det ställs mer krav på företagen från deras intressenter än tidigare. Kraven innebär attföretagen ska redovisa sin påverkan på klimatet och hur de arbetar för att förhindra negativaexternaliteter. Dagligvaruhandeln är en bransch som särskilt utmärks för sin starka ökning avhållbarhetsarbetet och har en avgörande roll i övergången till en hållbar konsumtion såtillvidaatt maten står för en fjärdedel av hushållens klimatpåverkan. Samtidigt harhållbarhetsrapportering länge klassificerats som ett verktyg för att tillfredsställa intressentervilket motiverar en studie på hur en framträdande bransch beaktar vad konsumenternaefterfrågar.Syfte: Att undersöka hur de hållbarhetsfrågor som konsumenterna anser är av största viktavspeglas i hållbarhetsrapporteringen från de tre största aktörerna inom dagligvaruhandeln.Vidare syftar studien till att undersöka om det går att urskilja någon trend över tid samt vilkalikheter och skillnader som finns mellan de undersökta företagens rapportering.Metod: För att besvara studiens syfte har en innehållsanalys genomförts utifrån CONImodellen.Genom tre steg har informationen kategoriserats, kodats samt frekvensräknats.Resultatet har analyserats utifrån studiens teoretiska referensram.Resultat och slutsatser: Resultatet av både den kvalitativa- och kvantitativa undersökningenvisar att de tre aktörerna, ICA, Coop och Axfood, avspeglar de frågor som konsumenterna anserär av största vikt genom dess rapportering. Därtill observerades även en ökning avinformationsgivning över tid. Identifierade likheter mellan företagen var mängden informationsom gavs om samma frågor, såsom växthusgaser, medarbetare och den sociala dimensionen,samtidigt som de observerade skillnaderna rörde frågor som företagens informationsgivningvarierade kring. Resultatet kan förklaras genom företagens strävan att tillfredsställa de ökandekraven från intressenterna. Därför kan hållbarhetsrapporterna ses som ettkommunikationsmedel för att företagen ska nå ut med information om sina värderingar och sittarbete och därigenom erhålla legitimitet och acceptans från allmänheten.Förslag till fortsatt forskning: En jämförande studie mellan branscher, förslagsvis mellan enbransch där hållbarhetsarbetet inte är lika erkänt. Alternativt att en motsvarande studiegenomförs, men under en längre tidsperiod för att därigenom se utvecklingen ur ett störreperspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)