Jakten på svartjobben : - större krafttag med ny lagstiftning?

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Sammanfattning:

Sammanfattning

Svartjobb utgör majoriteten av det skattefusk som förekommer i Sverige och

Restaurangbranschen beräknas stå för en femtedel av det totala skattefelet. SKV presenterade i

årsredovisningen för 2007, att staten årligen förlorar 66 miljarder kronor på grund av

svartjobbens förekomst. Sverige är även det land i Europa med störst omfattning av svartjobb.

Teorierna är många till varför man anställer och arbetar svart. En del anser att för höga

arbetsgivaravgifter och höga kostnader, vad gäller livsmedel och löneutveckling, har bidragit

till att många småföretag lever på marginalerna och tvingas anställa svart för att överleva.

Andra säger att målet är stor ekonomisk framgång, vilket gör att redan framgångsrika

näringsidkare undandrar skatt för att bättra på vinsten ytterligare. Ett tredje sätt att se det på, är

alla de tillfällen som ges att undandra skatt eftersom kontrollsystemen är för bräckliga.

Orsakerna tycks vara många.

Det uppstår dessvärre flertalet svårigheter att motverka svartjobb. Samarbetssvårigheter mellan

myndigheter, politiskt ointresse, bristande resurser och okunskap framgår som några av alla

orsaker till varför det är så svårt att satsa på förebyggande metoder mot denna brottslighet.

Restaurang och Frisör är två branscher med omfattande kontanthandel, varför det är svårt att

kontrollera utifrån. Regeringen beslutade därför att införa en ny lag som skall öka

kontrollbefogenheten hos SKV. Lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher infördes den

1 januari 2007. Lagen innebär att näringsidkare i berörda branscher skall föra personalliggare

för att SKV skall kunna kontrollera att personalen jobbar vitt. Den ger SKV möjligheter att

göra oannonserade besök för att öka riskerna med att bli upptäckt med svartjobb.

Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för hur SKV jobbar för att motverka svartjobb

samt utreda vilka resultat den nya lagstiftningen har gett upphov till. Syftet är även att försöka

dra slutsatser om hur framtida kontrollinsatser kan komma att utvecklas. Syftet har uppnåtts

genom utförandet av kvalitativa intervjuer med personer som varit starkt involverade i lagen

samt projektet med kontrollinsatserna.

Studien visar att projektet har skapat många vita anställningar på bara ett år, vilket även

resulterar i större skatteintäkter. Samtliga respondenter från SKV anser att införandet av lagen

har varit ett positivt inslag i det förebyggande arbetet mot svartjobb. De påtalar också att extern

kontroll är högst nödvändig, men öppnar även för andra alternativ som kompletterar på olika

sätt. Lagen fungerar nämligen utmärkt i samband med andra åtgärder såsom exempelvis

månadsvis redovisning av inkomstskatter på personnivå, som är ett system som Regeringen

planerar att införa inom kort.

Den övergripande slutsatsen är att verkan av lagen har varit stor och har redan skapat tydliga

förändringar i förebyggandet av svartjobb. Vilka orsaker som ligger bakom svartjobb är dock

något som fortfarande inte är entydiga, varför det därför även är svårt att dra slutsatser om

vilken förebyggande metod som är mest fördelaktig. En sak framgår tydligt, Lagen om särskild

skattekontroll i vissa branscher är ett stort steg i rätt riktning i jakten på svartjobben.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)