Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med beroendesjukdom : - En kvalitativ studie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskor upplever det som problematiskt att vårda personer med beroendesjukdom. Sjuksköterskor beskriver svårigheter att leva upp till sin professionella yrkesroll. Brist på förståelse och kunskap hos sjuksköterskorna bidrog till frustration och osäkerhet samt framkallade negativa attityder. Sjuksköterskor har i tidigare studier upplevt patienter med beroendesjukdom som manipulativa och med avsaknad vilja att ta eget ansvar. Tidigare studier tyder på att personer med beroendesjukdom har blivit bemötta på ett fördomsfullt sätt samt att sjuksköterskor hade låg motivation till att vårda dessa patienter. Syfte: Syftet med intervjustudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med beroendesjukdom. Metod: Tio sjuksköterskor inom öppen- och slutenvården intervjuades med semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. En kvalitativ innehållsanalys användes vid analysering av materialet. Resultat: I analysen av sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med beroendesjukdom framkom tre kategorier och åtta subkategorier som handlade om sjuksköterskans yrkesroll, relationen mellan sjuksköterska och patient samt att möta brister. Slutsats: Sjuksköterskor upplevde arbetet som utmanande och att personer med beroendesjukdom var komplicerade och svåra att vårda. Viktigt i mötet var gränssättning och tydliga ramar. Sjuksköterskorna beskrev att starka känslor väcktes. Bemötandet var av stor betydelse för en god relation mellan patient och sjuksköterska. Fördomar gentemot personer med beroendesjukdom upplevdes av samtliga sjuksköterskor. Det fanns en önskan hos sjuksköterskorna att bidra till att dessa fördomar mot patientgruppen minskade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)