Sjung med hela kroppen! En kvalitativ undersökning av elevers upplevelser av rörelse integrerat i sångundervisning

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Karin Lindahl; Musik Musik; [2012]

Nyckelord: Sång; sångmetodik; rytmik; rörelse; musikalisk ges;

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att belysa hur rörelseövningar integrerade i individuell sångundervisning påverkarelevers upplevelser av sjungande. Huvudfrågeställningen lyder: Kan rörelseövningar bidra till en positivupplevelse av sjungande, samt en mer avspänd kropp och en friare röst? Denna huvudfrågeställning förtydligasmed följande frågor: Hur upplever sångelever rörelseövningar integrerade i sångundervisning med avseende på:upplevelse och uttryck, fokus och röst, muskelspänningar och mentala spärrar? Det är en kvalitativ studie somgenom metodtriangulering i form av frågeformulär, intervju och observation undersöker sex stycken eleversupplevelser av rörelseövningar integrerade i sångundervisning. Det insamlade materialet är analyserat utifrån ettfenomenografiskt perspektiv, som syftar till att undersöka elevernas subjektiva uppfattning av rörelse integrerat isångundervisning. Eleverna fick en positiv upplevelse av rörelseövningarna och upplevde att de bidrog till attflytta fokus från röstapparaten till uttrycket, vilket i sin tur resulterade i en mer avspänd röst, mindreprestationsångest, färre mentala spärrar, ett starkare uttryck och att de vågade mer. Då forskning bevisar attrörelse är nödvändig i samband med inlärning är denna studie av högsta relevans för läraryrket. Då det dessutomknappt finns någon tidigare forskning om rörelse integrerat i sångundervisning riktad till ungdomar och vuxna,är studien ytterst relevant för lärare framförallt inom det estetiska undervisningsområdet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)