Det är som att man har blivit hjärntvättad – Diskurser kring brukarinflytande på ett särskilt boende

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: I studien undersöks diskurser i en personalgrupp på ett särskilt boende för äldre personer meden beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Den första delen av studien genomfördesmed deltagande observation under en period när personal utbildades i en ny metod som skulleleda till ett mer värdeskapande arbete på boendet. En uppföljning skedde sedan genom enfokusgruppsintervju ett år efter den deltagande observationen.För att förstå hur diskurser kring brukare och brukarinflytande konstruerades på boendet såbehövde även undersökas hur identitetsskapande processer samt subjektspositioner för bådebrukare och personal såg ut. Det upptäcktes att både personal och brukare hade begränsadehandlingsutrymmen som styrdes av olika diskurser.Undersökningen visar också att en förändring skedde i diskurserna när personalen utbildades iden nya metoden samt en viss maktutjämning mellan personal och boende samt mellanyrkesgrupper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)