Den olönsamma e-­‐handeln för dagligvaror : Möjligheter och utmaningar i en decentraliserad organisation

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Livsmedelsförsäljningen online befinner sig i den mest expansiva fasen i branschens historia. Det är svårt att hitta en prisnivå som täcker de tillkommande kostnaderna som onlinehandeln medför och som kunderna är villiga att betala. Den decentraliserade styrningen och det självständiga ägandet som ICA innehar står i konflikt med hur en effektiv e-handel bedrivs. Det råder således många frågetecken kring hur onlinehandeln för dagligvaror ska bli ekonomiskt hållbar. Syfte: Studien syftar till att genom en fallstudie undersöka och förklara upplevda möjligheter och utmaningar som har uppstått vid implementeringen av e- handeln inom dagligvaruhandeln. Vidare syftar studien till att undersöka och förklara hur den decentraliserade styrningen har påverkat upplevda möjligheter och utmaningar samt hur organisationen arbetar för att skapa en ekonomiskt hållbar affärsmodell. Genomförande: Studien är en fallstudie av kvalitativ karaktär där empirin har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med representanter från ICA-butiker och ICA Sverige. Den abduktiva ansatsen har möjliggjort en djupare förståelse av fenomenet då empirin och teorin har utvecklats och bearbetats under studiens gång. Slutsats: Studiens resultat visar på flertalet möjligheter och utmaningar som är relaterade till organisation, internt nätverk samt kundrelation. Möjligheter som har uppstått är bland annat; nya marknadsandelar, ökad kundkännedom samt ökat kundvärde. Utmaningar som har uppstått är bland annat; ökad konkurrens, prissättningsproblematik, ineffektiv plockningsprocess och en enhetlig bild av företaget. Vissa av dessa är specifikt relaterade till den decentraliserade styrningen och franchiseägandet och andra är oberoende av organisations- och distributionsstruktur. En ekonomiskt hållbar affärsmodell skapas genom bland annat; motiverade medarbetare; nyttjande av lastbilens fulla kapacitet samt en framåtanda som genomsyrar hela organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)