Ungas attityder till alkohol och droger : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka ungas attityder till alkohol och droger. De senaste åren har alkoholkonsumtionen bland unga minskat till historiskt låga nivåer. Ungas attityder till narkotika har blivit mindre negativa de senaste åren, samtidigt som inga stora förändringar har framkommit när det gäller narkotikaanvändning. Kvalitativ metod valdes för denna studies syfte och tolv gymnasieungdomar intervjuades i november 2022. Intervjuerna var semistrukturerade och analyserades med innehållsanalys. Följande teman upptäcktes: Att vilja testa droger i teorin men inte i praktiken, Vuxenvärldens närvaro och frånvaro, Alkohol som underlättare för gemenskap, Kontroll samt Droger – farligt eller roligt? Resultatet visade att unga gör tydlig åtskillnad i sin attityd mellan cannabis och andra illegala droger, där cannabis sågs som betydligt mindre farligt. Vidare visade resultatet att unga i låg utsträckning för samtal om alkohol och droger med vuxna. Även alkoholens funktion i sociala sammanhang framkom, som ett sätt för unga att umgås. Kontroll syntes i denna studie vara viktigt när det kom till alkohol och flera informanter uppgav att de inte vill dricka för mycket, på grund av risken för negativa konsekvenser. Slutligen framkom att informanterna hade en riskmedvetenhet om möjliga negativa effekter av alkohol och droger, men även att de många gånger mötte budskap om att i synnerhet cannabis inte är så farligt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)