Förtätning och strategier för att uppnå en hållbar stad : En fallstudie av förtätningen i Kista

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats studerar hur staden planeras och förtätas i förhållande till tankar och värderingar om hållbarhet. Frågeställningen besvaras med hjälp av en fallstudie av Kista kommun, som ingår i Stockholms strategiska satsningar i att skapa sammanhållenhet och stimulera stadsutveckling. Två semistrukturerade intervjuer har gjorts av anställda på stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. Resultatet tyder på att det finns intentioner att förtäta med blandade funktioner. Detta innebär att det ska finnas en balans mellan service, arbetsplatser, kommunaltrafik och bostäder i det förtätade området. Det som anses hållbart med denna typ av planering är att behovet av resor ska minska, samtidigt som staden förser de boende med gångbara urbana miljöer. Utredningar genomförda av experter inom området ska bidra till byggnationens hållbarhet genom att bidra till kunskap som i sin tur kan leda till riktade resurser eller alternativa byggtekniska lösningar. Resultatet av fallstudien analyseras sedan kritiskt i förhållande till vad tidigare teori och forskning har för infallsvinkel på vad hållbarhet är och vilka konsekvenser förtätning kan mynna ut i.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)