Kartläggning av natrium och kalium i procesströmmar vid Stora Enso Skoghalls Bruk : Analys av halter i olika procesströmmar samt en genomgång av metodik för bestämning av katjoner

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för kemiteknik

Författare: Hanna Cassel; [2020]

Nyckelord: Stora Enso; Katjoner; Natriumbalans; Kaliumbalans;

Sammanfattning: Syftet med detta kandidatarbete har varit att undersöka halterna natrium och kalium i de åtta viktigaste och största procesströmmarna vid Stora Enso Skoghalls sulfatmassabruk. En natrium- och svavelbalans är viktigt för att förstå behovet av tillskott eller utblödning av olika ämnen i processen. Balansen för kalium och klorid behöver man också få information om, då en obalans kan leda till att elfilteraskan blir klibbig. Extra fokus har lagts på massaströmmarna, för att undersöka halten katjoner som är fiberbundna respektive lösta i filtratvätska. Analyser av samtliga prover har genomförts laborativt och metoder som Schönigerförbränning, oxidering och syraupplösning har använts. Slutbestämning av samtliga halter gjordes med en flamfotometer. Genom analysresultaten och kompletterande referensdata sattes en natrium- och kaliumbalans upp. Balansen visade på ett överskott av både natrium och kalium, vilket kan bero på bland annat variationer i driften. Analys av massaprover med ett alkaliskt pH visade att den största andelen katjoner var fiberbundna. Vid surgöring av massan bytte majoriteten av natriumjonerna plats med vätejonerna och halten natrium i filtratet blev högre än halten fiberbunden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)