Familjefotografier i den digitala tidsåldern: En kvalitativ studie om delning och arkivering

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Denna studie undersöker kvinnor i åldrarna 52–66 och deras förhållningssätt till sina egna arkiverings- och delningspraktiker av familjefotografier, med utgångspunkt i skiftet från analogt- till digitalt foto och dagens fotografiska praktiker med mobilkameran som verktyg. Genom sex kvalitativa intervjuer och teorierna hemmaformad kommunikation, Kodak-kultur, remediering, transparent media och hypermedia blev det möjligt att rama in respondenternas fotografiska praktiker. Det gick att utskilja hur delningspraktiker förändras och påverkas av sociala medier samt direktkommunikation via meddelandefunktioner, och hur dessa möjligheter skapat nya förhållningssätt inför delning. Vidare gick det också att se en rad skillnader mellan analoga och digitala arkiveringsmetoder, där bland annat mängden fotografier var ett av de signifikanta, samt hur affektionsvärdet inför de olika arkiven varierade. Avslutningsvis ger undersökningen en bild av hur respondenternas ser på sina olika fotografiska arkivs bevarande och fortlevnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)