What is perceived as play?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Khayal Mohammadi; Pamela Alsterling; [2015]

Nyckelord: being; becoming; karneval; lek;

Sammanfattning: Studien är gjord för att skapa en förståelse av barns och pedagogers uppfattningar om vad som är lek. I genomförandet av studien har vi tagit foto på barnen i olika aktiviteter som vi sedan använde oss utav i intervjuer med barn och pedagoger. Det empiriska materialet har analyserats utifrån olika teoretiska utgångspunkter samt begreppen så som sociokulturellt perspektiv, karnevalisk lek, barnperspektiv, barns perspektiv, being och becoming.I resultatet framhålls olika typer av lekaktiviteter samt tankarna kring dem från pedagoger och barn. I resultatet lyfter vi fram de delade meningarna barn och pedagoger har kring lek samt vart de lägger fokus på inom leken. Vårt resultat pekar på att barn anser att lek är roligt och spänningsfyllt och lägger fokus på glädjen den bringar medan pedagoger anser lek vara något som är självbestämt och spontant. Pedagogers tankar kring lek handlar om att poängtera lärandet i leken.Nyckelord: barnperspektiv, barns perspektiv, becoming, being, karnevalisk lek, sociokulturellt perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)