Blev Guldet Till Sand?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Undersöka ifall fenomenet långsiktig underavkastning för IPO:s är förekommande på LSE. Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket utgår från tidigare forskning och teorier som framförallt fokuserar på långsiktig underavkastning. Metod: Kvantitativ metod med en deduktiv ansats har använts när skribenterna har granskat sekundära källor och data. Multipel regression har använts för den inhämtade data för att upptäcka samband mellan långsiktig underavkastning och valda variabler. Empiriskt underlag: Studiens empiriska urval är grundat på totalt 278 IPO:s på London Stock Exchange. Urvalet inkluderar bolag noterade på Main Market samt Alternativ Investment Market (AIM) mellan 2010 och 2014. Data har inhämtats från Thomson Reuters Datastream och Refinitiv Eikon, samt har variabeln VC-uppbackning validerats med S&P CapitalIQ. Resultat: Det existerar långsiktig underavkastning för IPO:s i relation till index på LSE om -12,8% och -19,4% under 36- respektive 60 månaders sikt. Variabeln initial avkastning har ett signifikant samband med långsiktig underavkastning för 36, men ej för 60 månader. Variablerna branscher och emissionsstorlek visar ett signifikant samband för både perioderna på 36 respektive 60 månader. Venture capital-uppbackning har inte ett signifikant samband för perioderna 36 respektive 60 månader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)