Barnens reagerande och perspektiv på det könsneutrala begreppet ”hen” : En studie om hur barn på förskolan reagerar på begreppet ”hen”.

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Författare: Savita Kumar; [2013]

Nyckelord: Könsneutralitet; Hen; Förskola;

Sammanfattning:

"Hen" har det skrivits mycket om i populärkulturella skrifter samt diskuterats om i debatter och i radioprogram, men ordet har inte i stor utsträckning avhandlats i en akademisk kontext. Jag känner att det är nödvändigt att analysera "hen" ur ett teoretiskt perspektiv, och få kunskap om hur begreppets användande i förskolan skulle fungera. Syftet med denna studie är att få kunskap om hur barn på förskolan reagerar på begreppet "hen" i ett socialt och språkligt sammanhang.

Som förskolepedagog har jag förmånen att få arbeta med barn och kan via min roll utföra en mindre typ av studie på en mindre barngrupp för att få svar på följande:

Hur ser barn på användandet av begreppet "hen", vad är deras perspektiv på ordet, och hur reagerar de på begreppet i förskolemiljön?

För att utöka kunskap om barnens perspektiv på begreppet är deltagande observation valt som vetenskaplig metod. Denna utförs tillsammans med förskolans barn i förskolans miljö i olika aktiviteter och sammanhang. Jag har använt mig av följande aktiviteter för att få ett svar på min frågeställning;

  • Sång under samling - där jag byter ut könsbundna ord till det könsneutrala begreppet "hen"
  • Högläsning – "Kivi & Monsterhund"
  • Fria lekar som får barnen att agera ut sin kreativitet
  • Frågeställningar och dialog med barnen, för att få insikt i deras tankar om aktiviteterna.

Totalt har det gjorts fyra aktiviteter vid fyra olika tillfällen med två olika barngrupper i en förskola. Det var tre pedagoger och 11 barn i åldrarna 3-5 år som deltog. Av dessa elva barn var det 6 flickor samt 5 pojkar. De aktiviteter som gjordes valdes för dess relevans till studien. Könsneutralitet är det som ska undersökas och speciellt är det av intresse att se barnens perspektiv på könsneutralitet och begreppet "hen".

Den slutsats som kan dras är att barn ser mildare på könsroller än vad vuxna gör och reagerar inte mycket på begreppet "hen". En ytterligare slutsats är att barn påverkas i stor grad av vad andra barn uttrycker och hur andra barn beskriver sina uppfattningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)