Sjuksköterskors upplevelser av att vara förberedda inför en katastrof. En litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: En katastrof, oberoende av ursprung, är en krisutlösande traumatisk händelse som drabbar människor dagligen. Sjuksköterskor runt om i världen deltar aktivt i och har en nyckelroll i katastrofhantering med uppgifter som triage, vård av skadade, beredskapsplanering, evakuering, samt psykologiskt stöd till de drabbade och deras familjer. Ökande antal katastrofer och dess påverkan på människan har tilldragit sig internationell uppmärksamhet i forskarvärlden. Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vara förberedda inför katastrofsituationer. Denna litteraturstudie utgör en integrerad analys av tretton artiklar med kvalitativ ansats. Resultatet genererade tre huvudteman; Att uppleva brister, Uppfinningsrikedom vid begränsade resurser och Vikten av att vara mentalt förberedd. Konklusionen påvisar behov av strategier för en integrerad katastrofträning i sjuksköterskeutbildningen samt kontinuerlig träning på arbetsplatser för att förbättra det kliniska arbetet och patientsäkerheten under katastrofens skeende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)