Fysioterapeutens upplevelser av skadeförebyggande träning inom svenska damfotbollslag på elitnivå

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Fotboll bidrar till en stor andel idrottsskador och damfotbollsspelare löper generellt högre risk att drabbas av vissa skador samt har ett annat skademönster än manliga spelare. Existerande skadeförebyggande program har visat minskad förekomst av skador. Dock är färre studier gjorda på kvinnliga än manliga fotbollsspelare och studier kring fysioterapeutens syn på skadeförebyggande träning i damlag saknas. Syfte: Syftet var att undersöka fysioterapeutens tankar om, erfarenheter av och roll kring skadeförebyggande träning i svenska damfotbollslag på elitnivå.  Metod: En kvalitativ metod med deskriptiv design tillämpades. Datainsamlingen genomfördes med fem semistrukturerade intervjuer och bearbetades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att fysioterapeuterna anser att orsaker till skador ofta beror på personalbrist, för hög belastningsmängd samt spelares mående och livssituation. Fysioterapeutens ansvarsområden innefattar att ta beslut, göra individuella bedömningar, kommunicera med involverade i det skadeförebyggande arbetet samt att utforma den skadeförebyggande träningen. Viktiga faktorer som påverkar det skadeförebyggande arbetet lyfts fram som spelarens eget ansvar och ekonomiska resurser. Det skadeförebyggande arbetet i damfotbollslag kan utvecklas genom forskning, mer resurser samt förändrat arbetssätt gällande skadeförebyggande träning. Konklusion: Orsaker till skador, fysioterapeutens ansvarsområden, åtgärder samt begränsande faktorer bör tas i beaktning inom det skadeförebyggande arbetet i damfotbollsklubbar. Vidare behöver dessa delar utvecklas och få högre prioritet i klubbarna för att optimera det skadeförebyggande arbetet. Även mer forskning behövs inom ämnet för att täcka in alla områden och för att styrka fysioterapeutens roll i det skadeförebyggande arbetet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)