Mars och Venus i bokhyllan - en analys av mans- och kvinnoroller i självhjälpsböcker.

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Abstract In today's western society the self-help culture is widespread. It consist of varies of medias: from courses and tv-programs, to articles in papers and magazines and entire books. The aim of many of the self-help books is to help heterosexual couples with problems in their love-life. These books have a large number of readers and are sold in millions of copies around the entire western world every year. The self-help books are characterized by their strong heteronormativity where all women and all men tend to act and behave according to a given pattern. The aim of this study is to find a deeper understanding of the gener roles of women and men in self-help books. In order to do that, theories from two different essential perspectives will be used; psychoanalytic and biopsychological theories about sex. These perspectives of gender roles will also be analyzed in relation to gender as a social construction. The material consists of three books with different essential perspectives on gender roles: Initimate strangers. Men and women toghether by Lilian B. Rubin, Why men don't listen & women can't rad maps by Allan & Barbara Pease and Men are from Mars, women are from Venus by John Gray. By analyzing the gender roles in these books it is possible to separate two different themes that they all have in common and are representative for the genre: love and sex, and feelings and communication. In my opinion the self-help books set a number of stereotypes concerning gender roles. These sterotypes are the same in all of the books, byt their explanations differ. From a perspective where gender is seen as a social construction, this way of stereotyping is problematic in several different ways. Amongst others the essential perspectives in the books are problematic because they are very static and because they exclude a large number of individuals who does not fit into the pattern. Keywords: self-help books, heteronormativity, psychoanalytic theory, biopsychological theory, gender as social construction, differences betseen men and women, sterotypes. Sammanfattning I dagens västerländska samhällen är den så kallade självhjälpskulturen ett vitt utbrett fenomen. Självhjälpskulturen gör sig påmind inom en lång rad olika områden: tv-program, kurser, artiklar i såväl dags- som vecko- och månadspress samt hela böcker. Inom självhjälpskulturen finns det dessutom en rad olika teman, bland annat självhjälp för kärleksrelationer. Eftersom kärleksrelationer är en mycket stor och viktig del av människors liv säljs böckerna inom detta område varje år i miljontals upplagor över hela västvärlden och har alltså ett mycket stort antal läsare. På så sätt har alltså böckerna en mycket stor påverkanspotential. Självhjälpsgenren karakteriseras bland annat genom en stark prägling av heteronormativitet eftersom de ofta utgår ifrån det heterosexuella "normala" paret, där kvinnor och män är varandras raka motsatser. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnor och män framställs i självhjälpsböcker för kärleksrelationer där fokus ligger på olikheter mellan könen, samt att se på vilka grunder de olika förståelserna av kön vilar. För att komma tillrätta med detta används två olika essentialistiska perspektiv: biopsykologisk och psykoanalytisk teoribildning kring kön. Dess analyseras på ett kritiskt plan i förhållande till ett socialkonstruktivistisk syn på kön. Materialet består av tre olika böcker med olika essentialistiska föreställningar kring kön. Dessa är: Nära främlingar: om relationen mellan man och kvinna av Lilian B. Rubin, Samma art - olika världar: om manligt och kvinnligt beteende av Allan & Barbara Pease samt Män är från Mars, kvinor är från Venus av John Gray. Genom att analysera kvinno- och mansrollerna och hur dessa framställs är det möjligt att urskilja två teman som kan ses som representativa för genren: kärlek och sex, samt känslor och kommunikation. Jag menar att självhjälpsböckerna inom ramen för dessa teman sätter upp tydliga sterotyper kring kvinnor och män. Dessa sterotyper ser likadana ut i de olika böckerna, men förklaringarna till varför de ser ut som de gör skiljer sig åt. Från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv blir denna sterotypisering problematisk på många olika sätt. Bland annat är de essentialistiska perspektiven i böckerna problematiska på grund av sin statiskhet och på grund av att de fungerar exkluderande för väldigt många människor. Nyckelord: självhjälpsböcker, heteronormativitet, biopsykologi, psykoanalys, kön som social konstruktion, skillnader mellan kvinnor och män, sterotyper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)