Att vaccinera eller inte vaccinera sitt barn mot mässling-påssjuka-röda hund : Faktorer som påverkar föräldrars beslut - En systematisk litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Vaccinationstäckning är ett av de viktigaste och mest kostnadseffektiva sättet att förbättra den globala folkhälsan. Trots det uppfattas vacciner som osäkert och onödigt av allt fler individer. Försämrad vaccinationstäckning påverkar flockimmuniteten med ökad risk för nya sjukdomsutbrott och epidemier.

Syfte: Syftet var att undersöka och sammanställa den vetenskapliga litteraturen om vilka faktorer som påverkar vårdnadshavarnas beslut att vaccinera eller inte vaccinera sina barn mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR).

Metod: Systematisk litteraturöversikt där totalt tio vetenskapliga artiklar ligger till grund för resultatet. The Health Belief Model har använts som teoretisk utgångspunkt.

Resultat: Flera faktorer var viktiga för föräldrars beslut om vaccination.Fem faktorer identifierades som påverkar föräldrar att inte vaccinera sina barn: att föredra naturlig immunisering, rädsla för biverkningar, rädsla för vaccinet, misstro till myndigheter och förebygga sjukdom genom livsstil. Fyra faktorer som påverkar föräldrar att låta vaccinera sina barn identifierades: att undvika sjukdom, värna om flockimmunitet, fördelar överväger nackdelar samt kunskap och information om sjukdomarna och vaccinet. I resultatet identifierades också ett bifynd, att låta barnets immunsystem mogna innan vaccination. Både föräldrar som vaccinerade och inte vaccinerade sina barn tyckte att det fanns för lite information om vaccinet och dess biverkningar.

Slutsats: Flera faktorer påverkar föräldrars beslut om vaccination för sina barn mot MPR. Både föräldrar som vaccinerar och inte vaccinerar sina barn tycker informationen om vaccin och dess biverkningar är för knapphändig och svårtillgänglig. Det är viktigt som sjuksköterska att ha kunskap om vilka faktorer som påverkar föräldrars beslut för att kunna bemöta föräldrars oro och bistå med adekvat och evidensbaserad information.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)