”Att sprida frågetecken runt det normativa” - möjliga meningsinnebörder av särskild kunskap om hbtq-personer i psykoterapi

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Trots att betydelsen och vikten av att kunskap om hbtq-frågor för psykologisk praktik och psykoterapeutiskt behandlingsarbete länge påvisats, finns det knapphändigt med forskning ur behandlarperspektiv rörande vad den kunskapen består av och hur den omsätts i psykoterapeutisk behandlingspraktik. Denna studie undersökte hur ett antal svenska behandlare med självdefinierad specifik kunskap om hbtq-personer och hbtq-personers livsvillkor beskrev sätten på vilka de meningsutfyllde denna kunskap samt hur de beskrev att denna kunskap gav återverkningar i det praktiska behandlingsarbetet. Studiens kunskapsintresse och ansats var explorativ. Halvstrukturerade intervjuer med kliniskt yrkesverksamma behandlare genomfördes och transkriberades. Fem av dessa analyserades med tematisk innehållsanalys för att identifiera de berättelserepertoarer och perspektivraster inom vilka intervjudeltagarna befann sig. Resultaten tydde på att behandlarnas nyckelresonemang bestod av strukturella perspektiv och samhällsanalys; maktaspekter och intersektionalitet; normmedvetna, normkritiska och normgranskande ansatser. Vidare identifierades behandlarnas kunskapsanspråk och vetenskapsteoretiska premisser och flera exempel på hur de sade sig omsätta de övergripande utgångspunkterna i terapeutisk behandlingspraktik redovisades. För att göra intervjudeltagarnas ansatser rättvisa behöver de begripliggöras som en underliggande behandlingsideologisk filosofi som färgar samtliga förhållningssätt, ställningstaganden och vägval och inte bara som särskild kunskap eller en uppsättning specifika terapitekniker. Resultaten som studien redovisar kan emellertid informera forskning, utbildning och psykoterapeutisk praktik relevant för behandlingsarbete med hbtq-personer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)