Transporters relevans i livsmedelsprodukters Carbon Footprint - En studie rörande utsläpp kopplade till transporter av en färdigproducerad produkt till försäljningsställe samt dess relevans i beräkning av Carbon Footprint.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I enlighet med att konsumenter blir alltmer motiverade att konsumera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, ökar också vikten av vägledning och tillhandahållandet av tillförlitlig information på marknaden. Idag märker många svenska matproducenter sina produkter med dess klimatavtryck just för detta ändamål. Men hur tillförlitliga är de?Det visar sig att de flesta av Carbon Footprint som används idag enbart baseras på utsläpp från produktionen av varan - och exkluderar transporten till kund (eller butik). Med en sådan modell av att beskriva varans utsläpp, märks en produkt tillverkad på andra sidan gatan med samma grad utsläpp som den hade gjort om den tillverkats på andra sidan jordklotet. Syftet med denna rapport är därför att skapa kunskap hur dagens klimatmärkningar av matvaror kan skilja sig från de verkliga utsläppen härledda till varan.Genom livscykelanalys, undersöker denna studie en producent av tomater i Sverige och dess transport till butik för att ta reda på huruvida utsläppen av transporterna är av sådan relevans att de bör inkluderas i dess Carbon Footprint riktat mot konsumenter. Fastän det undersökta företaget har sin verksamhet i relativt nära anslutning till butiken, och är ekologiskt hållbara i sin odling, utgör dess transporter en betydande andel av tomaternas totala utsläpp.Studien fastställer att transportrelaterade utsläpp av minimalt processade livsmedelsvaror i allmänhet sannolikt utgör en stor andel av varans totala utsläpp under sin livscykel, och bör därmed inkluderas i produktens Carbon Footprint för korrekt jämförelse.Avslutningsvis argumenteras för att butiker och varumärken inte kan basera sina Carbon Footprint på olika definitioner av begreppet om den tänkta jämförbarheten ska fungera i praktiken. När skillnaderna mellan totala utsläpp med och utan transportrelaterade utsläpp till butik är av betydande mått för ens en vara, behöver Carbon Footprint för alla produkter omfatta alla utsläpp; där inkluderat transport till kund.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)