Tillitsbyråkrati

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Författare: Ghulam Nadim; Per Sterzel; [2018]

Nyckelord: Management; Diskursanalys;

Sammanfattning: Tillitsbaserad styrning är ersättningsmodellen som ska rädda den svenska offentliga sektorn från New Public Management och dess styrsystem. Sedan 2016 har Tillitsdelegationen forskat, arbetat och presenterat en styrningsmodell som ska minska på återrapportering, återge tilliten till professionen samt öka tjänstemannens egen tillit till sitt yrke. Syftet med denna studie är att analysera Tillitsdelegationens utgivna texter och finna eventuella diskurser som kan ha hjälpt till att forma deras problemformulering och lösningsförslag. Detta har skett med hjälp av arkeologiska och genealogiska arbetssätt. Med hjälp av dessa verktyg har studien lokaliserat ett antal antagonistiska förhållanden mellan två primära diskurser, medarbetardiskursen samt uppdragsdiskursen. Detta kan bero på underliggande historiska krafter som präglar diskurserna och gör det svårt för dem att samspela. Studien har även påvisat en typ av diskursiv cykel som präglar lösningsförslagen. Lösningarna besvarar problem som etableras av tidigare presenterade lösningar. Detta kan bero på de tidignämnda historiska krafterna vilket gör det svårt för Tillitsdelegationen att presentera en tydlig och enformig lösning. Med åtanke på att Tillitsdelegationen själva anser att Tillitsbaserad styrning och andra ersättningsmodeller alltid måste följas upp efter implementation så har vi höga förhoppningar om att den offentliga sektorn kommer återhämta sig efter New Public Management, det är dock viktigt att just fortsättningsarbete står i centrum.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)