Att arbeta med elever i matematiksvårigheter : Fyra speciallärares berättelser

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att få ta del av speciallärares erfarenheter kring sitt arbete med elever i matematiksvårigheter. Jag valt att göra en livsberättelsestudie, där fyra speciallärares berättelser kring sitt arbete med elever i matematiksvårigheter är i fokus. Genom deras egna berättelser om sitt liv som speciallärare vill jag komma åt hur de jobbar med sina elever och varför de väljer att jobba på just de sätten de gör. Jag vill få fram speciallärarens tankar kring varför dessa elever hamnar i matematiksvårigheter och vad det kan bero på.Resultatet visar att de speciallärare som deltagit i studien är ganska samstämmiga i hur de idag jobbar med sina elever och varför de gör som de gör. Resultatet visar att det är en komplex fråga hur man får dessa elever inkluderade i den ordinarie undervisningen. Speciallärarna i studien ser att elever i svårigheter ofta kan vara rumsligt inkluderade, då de är i klassrummet med sina klasskamrater, men att de inte har något utbyte av det som sker, då de inte hänger med i undervisningen. Speciallärarna ser då att det är större möjligheter att klara dessa elever om de plockas ut i mindre grupper eller enskilt. Det är många faktorer som spelar in för att en elev ska lyckas med matematik och en viktig del i speciallärarnas arbete handlar om att skapa en lugn och trygg miljö för dessa elever. Det visar sig att endast en mindre del av deras berättelser handlade om att arbeta med matematiksvårigheter, då fokus i deras arbete oftast ligger på andra områden. Det centrala i allas berättelser handlar om hur viktigt det är för dem att skapa en bra miljö för sina elever, där eleverna får chans att bygga upp sin självkänsla och att få dem att våga tro på sig själva.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)