Svenska sparbanker: Hur ska de förhindra penningtvätt? : En studie av svenska sparbanker och hur de arbetar med riskhantering

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Penningtvätt är ett globalt problem som ställer höga krav på bankers riskhantering för att försöka motverka att utnyttjas för brott. Arbetssättet regleras genom riktlinjer från internationella likväl som nationella myndigheter och organisationer för att på bästa sätt skydda det finansiella systemet. Under de senaste åren har svenska banker hamnat i blåsväder på grund av brister i sitt riskhanteringsarbete och detta faktum har lagt grunden för syftet till denna studie - att undersöka hur svenska sparbanker arbetar med riskhantering i allmänhet och penningtvättsrisker i synnerhet. Studien har utförts med hjälp av en kvalitativ metod, bland annat genom intervjuer med sakkunniga inom området. För att kunna förstå arbetssättet ur ett inifrånperspektiv utgörs teoriavsnittet av relevanta lagar och föreskrifter. Slutsatser som har dragits utifrån studien är att arbetet med att hantera penningtvättsrisker är mycket komplext och olika från bank till bank, då de har olika typer av organisationer och förutsättningar. En stor del av arbetet utförs manuellt, vilket skapar en förhöjd operativ risk. För att kunna upprätthålla en god riskmedvetenhet i bankens organisation framhålls vikten av att hålla löpande utbildningar med kontinuerlig uppföljning i närtid. 3

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)