Teknikens Under - En Analys av Effekten hos Ny Diabetesbehandlingsteknik på Kundnöjdhet

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

Författare: Adrian Rydén; Henrik Olsson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I den här rapporten undersöks hur diabetespatienters nöjdhet med en viss insulinpump beror på i hur stor utsträckning de använder pumpens tillhörande fjärrkontroll och dess funktioner samt vilka faktorer som leder till användning av fjärrkontrollen. I rapporten används en kätdata från 437 insulinpumpsanvändare och föräldrar till barn med insulinpump som samlats in av konsultföretaget Opticom. Lineär regressionsanalys används för att undersöka data och genomföra inferens. Undersökningen visar att ökad användning av fjärrkontrollen är associerad med högre kundnöjdhet. En vidare undersökning av fjärrkontrollensfunktioner visar att endast den funktion som låter användaren administrerabolus med fjärrkontrollen har en positiv, statistiskt signifikant effekt på kundnöjdhet. Slutligen konstateras att föräldrar till barn med insulinpump, pumpanvädare över 65 år samt pumpanvändare vars tidigare behandling var insulinpenna använder fjärrkontrollen i större utsträckning än andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)