Användning av drönare vid skogsvårdsplanering

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

Sammanfattning: En relativt ny metod i skogsbruket är att samla in data med hjälp av små obemannade flygplan s.k. drönare. Målet med denna studie var erhålla svar på om det är möjligt att använda drönare vid skogsvårdsplanering. Det som undersöktes var vilka parametrar som kunde identifieras i bilder tagna ifrån drönare vid inventering av återväxt, röjningsbehov och röjningsuppföljning. Även hur olika väderlekar, tider på dygnet och omgivande vegetation påverkade bilderna undersöktes. Försöket genomfördes genom ett experiment i fält med provytor som både fotograferades från luften och inventerades i fält. Bilderna blev i de flesta fall av god kvalitet. Antalet plantor underskattades något vid återväxtinventeringen. Skillnaderna mellan bildtolkning och fältinventering var mindre för röjningsbestånd. Utifrån resultaten bedöms det möjligt att använda drönare vid skogsvårdsplanering. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)