Certifieringens betydelse för naturvärden i skogen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

Sammanfattning: En viktig målsättning i den svenska skogspolitiken är att skogsbruket ska bedrivas på ett hållbart sätt och i Skogsvårdslagen är produktionsmålen och miljömålen jämställda. Skogsägare kan utöver detta åta sig att certifiera sin fastighet, antingen genom FSC eller PEFC. Certifiering är ett marknadsdrivet, frivilligt åtagande och handlar om att ta ett större ansvar för miljö och natur än vad Skogsvårdslagen kräver.  Syftet med denna studie är att jämföra förekomst av naturvärden på certifierade fastigheter och icke-certifierade fastigheter genom fältinventering av utvalda kriterier. Kriterierna valdes utifrån mätbara och synliga indikatorer på naturvärden och utifrån faktorer som speglar variationsrikedom, hänsyn, kontinuitet, flora-och faunaobjekt och återväxt. I denna studie har vi arbetat fram en funktionell inventeringsmall i syfte att kartlägga naturvärden på fastighetsnivå.  En slutsats från inventeringen var att naturens egna förutsättningar är en viktig faktor för förekomsten av naturvärden i högre grad än om fastigheten är certifierad eller inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)