Metodjämförelse av fenobarbital på Immulite 2000 versus Catalyst dx för hundar med epilepsi

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ. Biomedicinsk plattform

Sammanfattning: Definitionen av epilepsi är ofrivillig förändring av den neurologiska funktionen i hjärnan. Sjukdomen uppkommer när det blir obalans i kommunikationen mellan hjärnans nervceller. Det är en störning/aktivering av impulsfrisättningen i hjärnan där orsakerna inte är fastställda. Fenobarbital är ett lugnande och sömngivande preparat, som motverkar kramper och begränsar retningens spridning i hjärnan genom att förstärka effekten av den hämmande transmittorsubstansen gammaaminosmörsyra (GABA). Syftet med studien var en metodjämförelse av fenobarbitalnivåer i serum uppmätta på Immulite 2000 versus Catalyst Dx hos hundar med epilepsi. Catalyst dx är ett veterinärmedicinskt instrument som använder torrkemisk analys. Immulite 2000 använder en våtkemisk metod och är ett instrument som fungerar på liknande sätt som sandwich ELISA metoden. Resultatet av de 14 prover som analyserades under april-maj 2017 visar på högre värden för samtliga prover analyserade på instrumentet Catalyst dx jämfört med Immulite 2000. Med ett P-värde på <0,0001 betyder det att nollhypotesen förkastas, dvs det förekommer en signifikant skillnad mellan instrumenten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)