Avsaknad av ett gemensamt språk: Sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärer : - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion/Bakgrund: Migrationen ökar vilket leder till att hälso- och sjukvården oftare erfarar språkbarriärer. God och säker omvårdnad kräver adekvat kommunikation mellan patient och sjuksköterska. Det är därför väsentligt för sjuksköterskanatt kunna kommunicera effektivt, trots förekomsten av språkbarriärer. Syfte: Beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att kommunicera med patienter när en språkbarriär föreligger.Metod: Litteraturstudien genomfördes enligt Polit och Becks (2021) nio steg. Databaserna som användes var Cinahl och PubMed. För att kvalitétsgranska de tio artiklar som utgjorde resultatet användes granskningsmallar från Polit och Becks (2021). Resultat: Tre huvudteman och fyra underteman identifierades. Erfarenheter av kommunikation genom professionella tolkar med underteman gällande tolkar på plats och på distans. Erfarenheter av kommunikation genom inofficiella tolkar där underteman innefattar flerspråkiga sjuksköterskor samt anhörigtolkar. Det tredje temat, Erfarenheter av kommunikation genom översättningsapplikationer, är utan undertema.Slutsats: Det finns flera användbara tillvägagångssätt för att minska språkbarriärerna inomvården, men resultatet tyder på de enskilt inte kan överkomma språkbarriärerna helt. De tillvägagångssätt som framkommit från artiklarna har alla för- och nackdelar som påverkartillgänglighet, effektivitet och korrekthet. Resultat belyser översättningsapplikationerspotential till att underlätta handhavandet av språkbarriärer i framtiden.  Däremot behöver översättningsappar vidareutvecklas för att kunna implementeras i en större kontext och till komplexare situationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)