Mångfald i praktiken : En jämförande studie av två organisationers jämställdhets- och mångfaldsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Sacir Kadic; Karokh Salehi; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Mångfald i praktiken - En jämförande studie av två organisationers jämställdhets- och mångfaldsarbete

Datum: 2015-01-09

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS

Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola

Författare: Karokh Salehi Sacir Kadic

Titel: Mångfald i praktiken - En jämförande studie av två organisationers jämställdhets- och mångfaldsarbete

Examinator: Magnus Hoppe

Handledare: Magnus Linderström

Nyckelord: Mångfald, mångfaldsarbete, jämställdhet, mångfaldsplan, ledarskap, kommunikation och diskriminering

Frågeställningar: Hur ser jämställdhets- och mångfaldsarbetet ut hos respektive organisation? Hur kan medvetenheten hos respektive organisation öka kring innebörden av jämställdhet och mångfald? Vad kan dessa organisationer bidra med till varandras mångfaldsplan?

Syfte: Studien avser att lyfta fram likheter och skillnader i jämställdhets- och mångfaldsarbetet hos organisationer ur den offentliga respektive privata sektorn. Detta genom att jämföra arbetet mellan två organisationer och se ifall dessa kan ta nytta av varandras metoder.

Metod: Informationen i studien är hämtad från vetenskapliga artiklar och kurslitteratur samt internetsidor. Studien bestod även av ett flertal kvalitativa intervjuer med ledare samt Jämställdhets- och mångfaldsansvariga från Swedbank och Mälardalens Högskola.

Slutsats: Studiens resultat frambringar olika strategier och mångfaldsplaner från två olika organisationer. Inom dessa har vi lyft fram deras styrkor och förbättringsområden. En huvudslutsats som är väsentlig för dessa organisationer som arbetar med mångfaldsplanering är begreppet kommunikation. Studien visar att kommunikation är ett grundläggande verktyg i ett mångfaldsarbete som organisationer bör ta hänsyn till. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)