Spelets regler- En CSR-studie av motiv, kommunikation och intressentsynsätt inom spelindustrin

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och utveckla förståelsen av spelbranschen genom att i ett CSR-perspektiv jämföra motiv, kommunikation och inställning till intressenter mellan statliga och privata spelbolag i Sverige. Metod: En fallstudie med en abduktiv ansats där en kvalitativ undersökningsmetod har använts. Semistrukturerade intervjuer och sekundärdata har används. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv utgörs av teorier kring CSR, intressenter samt kommunikation. Empiri: Det empiriska materialet är baserat på djupintervjuer med ledande personer på spelbolagen Svenska Spel, Paf, Betfair och ComeOn. Slutsatser: Författarna fann att spelbolagens motiv till CSR är likartade då de betraktar CSR som ett strategiskt val för att uppfylla respektive mål och vision. Vidare fanns olikheter i intressentsynsättet mellan statliga och privata bolag. Svenska Spel har en bredare bas av intressenter att ta hänsyn till medan de privata bolagen har tydligare kundfokusering. Författarna fann även olikheter i CSR-kommunikationen då Svenska Spel är tydligare i sin kommunikation och de privata bolagen är återhållsamma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)