Hållbarhetsarbete i Svenska Sparbanker - Varför och hur hållbarhetsaspekter integreras i den operativa verksamheten

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Introduktion och Problemdiskussion: Den ökade medvetenheten om mänsklighetens inverkanpå miljön har bidragit till att begrepp som ”hållbarhet” och ”hållbar utveckling” kommit att bli alltmer vida diskuterade och betydelsefulla i dagens samhälle. I banksektorn syns en ökad trend atthållbarhetsredovisa samt engagera sig i frågor kring Corporate Social Responsibility (CSR), menkopplingen mellan extern redovisning och faktisk implementering är inte helt självklar. Även om enstor mängd verktyg för hantering av hållbarhetsaspekter uppkommit i litteraturen så är forskningenkring implementeringsförfarandet samt hur organisationer anpassar sin ekonomistyrning för attstödja hållbarhetsstrategier otillräcklig och behöver studeras djupare. Med utgångspunkt i problemdiskussionenhar denna uppsats ämnat undersöka hur Roslagens Sparbank och SparbankenTanum, som är två sparbanker som aktivt valt att engagera sig i hållbarhetsfrågor, gått tillväga i förfarandetav implementeringen av hållbarhetsaspekter. "Syfte: Uppsatsens syfte är att bidra till förståelsen kring samt utforska varför och hur sparbankerimplementerat hållbarhetsaspekter i sin verksamhet utifrån ett kontextuellt perspektiv. "Metod: Denna uppsats är baserad på en kvalitativ fallstudie och har sin utgångspunkt i sex enskilda,semistrukturerade intervjuer som har utförts med tre anställda på Roslagens Sparbank respektiveSparbanken Tanum. De empiriska fynden som framkom i samband med intervjuerna har ställtsmot uppsatsens teoretiska ramverk och ligger till grund för uppsatsens analys och slutsats. "Resultat och Slutsats: Resultat och slutsats bygger på en modell som är en teoretisk vidareutvecklingav ramverk från Bansal och Roth (2000) och Ferreira och Otley (2009). Studien visar att länkenmellan organisation och samhälle är viktig, och att motiven bakom implementeringen i sparbankerär en kombination av konkurrens, legitimitet och miljömässigt ansvar, härlett från en kontext prägladav sammanhållning, synlighet och individuell oro. Bankerna försöker aktivt integrera hållbarhetsperspektiveti hela styrsystemet från vision och strategi ner till nyckeltal och utvärdering, vilkettydligt länkas samman av ISO-system och engagerade individer i organisationerna som fungerarsom bärare av hållbarhetsvärden. Det tycks emellertid finnas svårigheter kopplat till att kvantifieraoch fortsätta att finna tillräckligt utmanande mål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)