Att förebygga barnfetma : En litteraturstudie om sjuksköterskans preventiva arbete mot fetma hos barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Barnfetma är ett växande samhällsproblem vars utveckling grundar sig ibland annat matvanor, minskad fysisk aktivitet och digitalisering av vardagen. Fetmaökar risken för diverse följdsjukdomar och sänker livskvaliten hos drabbade.Prevention av barnfetma är komplicerat och ställer höga krav på individ, familj,vårdgivare och samhälle. Syfte: Att undersöka prevention av fetma hos barn iåldrarna 6-18 år utifrån sjuksköterskans profession. Metod: Studien är en allmänlitteraturstudie som grundades i sammanställning och analys av nio artiklar urdatabaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Resultat: Sjuksköterskans arbete iprevention av barnfetma är beroende av diverse faktorer. God och öppenkommunikation med såväl barn som föräldrar är av stor vikt. I kommunikationen ärordval och beaktande av autonomi och integritet centralt. Multiprofessionelltsamarbete underlättar det preventiva arbetet. Interventioner och behandlingsprogrambehöver fokusera på att öka motivation och inkludera kontinuerliga träffar medsjuksköterskan. Konklusion: Litteraturstudien lyfter fram olika faktorer förbehandling och betonar vikten av ett preventivt arbete mot fetma redan från låg ålder.Ämnet är komplext och flera faktorer spelar roll i det slutgiltiga resultatet av detpreventiva arbetet. Det krävs ett fortsatt förebyggande och behandlande arbete avsjukdomen där fokus på utbildning och vidare forskning är av största vikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)