Förskolläraryrkets historiska professionsprofilering. Begränsningar och förutsättningar.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: [2014]

Nyckelord: Förskola; Förskollärare; Barnskötare; Professionss;

Sammanfattning: AbstractProblem: I och med den nya revideringen av läroplanen för förskolan Lpfö (rev.010) stärk-tes förskollärarens uppdrag och ansvarfördelningen inom arbetslaget tydliggjordes. Detta föratt bland annat kunna öka kvalitén i förskolans verksamhet och att nyttja varje verksam yr-kesgrupps kompetenser till fullo. Till följd av gamla mönster av att dela ansvaret lika sinse-mellan arbetslaget har den förtydligande ansvarsfördelningen i Lpfö 98 (rev.010) kommit iskymundan och har i de flesta förskolor inte integrerats fullt ut. Detta i sin tur bidrar till attarbetslaget olika kompetenser och utbildningars relevans till att fullfölja vårt uppdrag i enlig-het med styrdokumenten för förskolan uteslutits och inte tagits tillvara.Syfte: Syftet med denna text är att belysa förskolläraryrkets framväxt i Sverige samt hur ettständigt föränderligt uppdrag bidragit till oklarhet kring yrkets professionsstatus. Vidare dis-kuteras vad detta potentiellt kan få för konsekvenser för förskolans verksamhet, kvalité samtbarns förutsättningar till utveckling och lärande.Material: En halvstrukturerad intervju har genomförts med Anna-Mia Nilsson på lärarför-bunden där frågor konstruerats för att fördjupa det avgränsade problemområde som fokuseratspå. Detta för att det finns begränsat med information på vårt fokus.Metod: I denna litteraturanalys har en omfattande mängd litteratur används för att sedan sys-tematiskt analyseras för att fokusera på ett avgränsat syfte. De källor som främst används harskrivits på uppdrag av regeringen.Teori: Med utgångspunkt i professionsteori diskurteras och problematiseras förskollärarkå-rens förutsättningar och begränsningar i strävan efter professionsstatus.Analys: Otydlighet kring ansvarsfördelning och förskollärares professionsstatus får kon-sekvenser för förskolans kvalité och därmed även för barns jämlika förutsättningar för lärandeoch utveckling.De viktigaste resultaten: Ökad professionsstatus för förskollärare och högre förskollärar-täthet bidrar till högre och mer jämlik kvalitet i den svenska förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)