Få kvinnor på toppen : En revision av revisorsbranschen

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Maria Haraldsson; Cecilia Zettersten; [2007]

Nyckelord: genus; revision;

Sammanfattning:

Sammandrag

Höga positioner i samhället innehas av en övervägande andel män. Inom revisionsbranschen är andelen kvinnor bland delägarna som mest 14 procent. Ändå har det under de senaste tio åren rekryterats lika stor andel kvinnor som män på grundnivån. Karriärutvecklingen ser således olika ut för män respektive kvinnor. Uppsats ämnar förklara varför kvinnor är undertaliga i revisorstoppen. För att undersöka orsakerna har en enkätstudie via Internet genomförts. Enkäten riktades till ett slumpmässigt urval av auktoriserade revisorer vid branschens sex största revisionsbyråer. Frågorna utformades dels utifrån ett strukturperspektiv, enligt vilket nätverk samt värderingar och attityder inom branschen kan förklara ovanstående, dels utifrån ett individuellt perspektiv där personliga uppfattningar och privatliv ligger till grund för förklaringen. I det empiriska materialet framkommer att kvinnor och män har liknande syn på karriär och kompetens samt att inget tyder på att kvinnan är sämre ämnad för chefsskapet. Däremot framkommer att kvinnor anser sig ha sämre utgångsläge på grund av sitt kön samt att det råder stora skillnader mellan män och kvinnors löneutveckling. Således är könet stark förklaring till varför kvinnors undertalighet i revisorstoppen. Det främsta skälet är att det är ytterst krävande att vara 100 procent karriärsinriktad samtidigt som familj och hem skall skötas på ett perfekt sätt. Det ställs inte samma krav på att männen skall klara av dessa båda roller samtidigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)