#kroppskamp : En netnografisk undersökning om kroppsaktivisters budskap på Instagram

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Sammanfattning: I takt med att sociala medier tagit en större plats i människor liv har fler ungdomar börjat måsämre över att de jämför sig med andra personer på sociala medier. Som svar till detta såönskar fler att ungdomar ska få sunda förebilder. Kroppsaktivismen idag är en rörelse somkämpar för att sprida budskapet att man duger som man är, oavsett vad andra säger. Idag haraktivismen flyttat in på sociala medier där kroppsaktivister går i bräschen för att ifrågasätta desamhälleliga normerna gällande utseende. Syftet med uppsatsen är att få en förståelse förvilka budskap kroppsaktivister förmedlar på Instagram utifrån individualisering, könsrolleroch stereotyper. För att få en uppfattning om vilka budskap kroppsaktivister förmedlargenomfördes en netnografi där fem framstående svenska kroppsaktivister observerades.Resultatet visar att kroppsaktiviserna publicerar inlägg med flertalet olika budskap.Kroppsaktivisterna beskriver att det finns otydligheter i begreppet kroppspositivism som oftafeltolkas av omgivningen, någon som de ofta får bemöta och reda ut. Det förekommer ävenbudskap som är kritiska mot de kroppsnormer som de anser finns i samhället idag.Kroppsaktivisterna beskriver även hur de får motta kommentarer från deras omgivning när dehar på vissa sorters kläder, att det inte passar att visa upp sig på ett visst sätt om man äröverviktig eller gammal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)