Arbetsberedningar : Processen bakom ett viktigt produktionsverktyg

Detta är en M1-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning: Arbetsberedningar är ett viktigt verktyg för att arbetsmoment på bygg- och anläggningsprojekt ska genomföras på ett säkert sätt. Dokumentet säkerställer att företaget följer de lagar och regler som finns i Sverige men säkerställer också sina medarbetares välbefinnande på arbetsplatserna. Däremot är arbetsberedningar ett verktyg som ofta upprättas i ett alltför sent skede i produktionsprocessen, vilket kan leda till ökade kostnader och osäkra arbetssätt. Syftet med detta examensarbete är att undersöka processen bakom uppförandet av arbetsberedningar samt att se vilka utmaningar och möjligheter som finns med fokus på standardiserade arbetssätt. Undersökningen baseras på semi-strukturerade intervjuer med ämnesexperter på Züblin Scandinavia AB, en workshop samt lagkrav och interna krav inom företaget. Resultatet pekar på att processen kring arbetsberedningar inte existerar på företaget men att behovet av en process efterfrågas för att minska stress och förtydliga arbetsuppgifter. Ifyllda arbetsberedningsmallar för repetitiva arbetsmoment är något som bör satsas på inom företaget då standardiserade arbetssätt kan öka produktiviteten. Detta examensarbete visar att det är viktigt med en tydlig och visuell process som en grund till arbetsberedningar. Processen tydliggör vilka roller som skall involveras och inom vilket ansvarsområde, samt förtydligar arbetsuppgifter. En visualisering av processen visar vilka projektspecifika och övriga styrande dokument som ska användas som grund för informationshämtning till arbetsberedningen, till exempel inför upprättande av arbetsberedningsmallar för repetitiva arbetsmoment. Totalt bidrar en tydlig process för arbetsberedningar till att minska stressen och risken för olyckor, samtidigt som det medför en möjlighet till ökad produktiviteten för ett företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)