Vad kännetecknar en genre? : En jämförande analys av jazzrock, bebop och progressiv rock

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

Författare: Charlotte Jonsson; [2019]

Nyckelord: Jazzrock; Fusion; Jazz; Rock; Genre; Musikanalys;

Sammanfattning: Vilken musik som tillhör en genre kan i många fall uppfattas som en självklarhet, men vad är det som verkligen kännetecknar en specifik genre? Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad som kännetecknar fusiongenren jazzrock, för att sedan jämföra denna med de snarlika genrerna bebop och progressiv rock. I tidigare forskning tas Lilliestam, Milkowski och Björnfots forskning upp, de har olika infallsvinklar. Lilliestam går in på vad musik har för påverkan på oss människor, Milkowski utgår ifrån själva genren fusion och dess utövare medan Björnfot har gjort en undersökning som analyserar snarlika subgenrer. Som teori har Fabbris genredefinitionsmall använts för att med hjälp av hans regler få fram de mest väsentliga resultaten. Gridley tar upp kännetecknande element i jazz respektive rock, hans tidigare arbete har använts för att jämföra och styrka resultaten. Musikanalys är den metod som använts för att djupgående analysera varje enskilt verk och deras diverse aspekter, för att sedan skapa en helhetsbild. I resultat presenteras vad som kommit fram under analysen, vilka kännetecken man hör och upplever under respektive regel och genre. Slutligen anser jag att resultatet av denna undersökning visar att man finner många likheter mellan de tre genrerna. Likheterna i det hörbara uppfattades som mer påtagliga mellan bebop och jazzrock, men det fanns en större likhet mellan progressiv rock och jazzrock när det kommer till beteende samt de sociala och ideologiska reglerna. Det jag anser mig ha kommit fram till vad gäller kännetecknande drag hos jazzrocken är en musikalisk skicklighet, komplexitet och en stor del improvisation, något som härstammar från jazzen, men med en attityd och framtoning som mer påminner om rocken. Att visa på vad som kännetecknar en genre kan vara en svår uppgift, för vem är det som egentligen avgör vilken genre en låt eller en artist tillhör om inte själva artisten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)