Bortom bilens sfär : En kvalitativ studie om kontextens betydelse för en alternativ verklighetsuppfattning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: Studiens syfte är att tolka och förstå individens upplevelser och verklighetsuppfattning. Att skapa en förståelse kring kontexten bilen och hur omkringliggande faktorer kan influera till individens verklighetsuppfattning. Studien undersöker hur individen upplever sin verklighet och tankar i bilens kontext. Likaså undersöks hur omgivningen kan influera individens verklighetsuppfattning. Studien är utförd med en kvalitativ metod och ett induktivt förhållningssätt. Den teoretiska referensramen grundas på teoretiska begrepp såsom sociala handlingar, förståelse, rolltagande och definition av situation. Empirin grundar sig i tio stycken semistrukturerade intervjuer och ligger till grund för studiens resultat. Studiens resultat visar på skilda upplevelser och tankar från informanterna i deras verklighetsuppfattningar. Resultatet visar även att omgivningen har en påverkan på informanternas verklighetsuppfattning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)