Den digitala eran : distansundervisningens påverkan på inlärningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Distansundervisning är ett koncept som förekommit sen övergången till ett informationssamhälle. Dagens tekniker ser dock helt annorlunda ut jämfört med 90-talet. Bland annat har internet revolutionerat samhället i stort, men även undervisningen och lärandet. Sedan Covid-19-pandemin inträffade har länder och organisationer världen över behövt anpassa sig till en ny vardag, däribland Uppsala universitet. Från den 17 mars 2020 krävde Sveriges regering att lärosätena i landet skulle börja bedriva undervisning på distans. För den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten innebar det en plötslig omställning till en helt digital undervisning. Studiens syfte var att undersöka hur studenterna vid fakulteten påverkats av omställningen ur ett lärandeperspektiv, genom att göra en kvalitativ undersökning av tre fokusgrupper á fyra studenter var från olika program vid fakulteten. Undersökningen genomfördes utifrån en teori gällande Online learning, som innefattar fyra dimensioner av konventionellt lärande, applicerat i en digital kontext, där olika aspekter av de olika dimensionerna ter sig olika för distansundervisning kontra undervisning på plats. Resultatet blev att inlärningen på fakulteten försämrats överlag, till följd av försämrad studiemiljö, interaktion och studiesociala förutsättningar. Med det sagt finns det ändå metoder som har fungerat bra och som säkerligen kan byggas vidare på av universitetet i framtiden. Resultatet tyder även på att TekNat vid Uppsala universitet är på väg mot så kallad blended learning, som innefattar det bästa aspekterna av två världar; fysisk undervisning och distansundervisning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)