Klarspråk i tryckfriheten : en undersökning av 2019 års språkliga ändringar i tryckfrihetsförordningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Svenska

Sammanfattning: 2019 genomgick tryckfrihetsförordningen en språklig reformation med motivet att lagen skulle göras mer begriplig för allmänheten. Den här studien undersöker dessa språkliga ändringar utifrån ett klarspråksperspektiv. Ändringarna undersöks dels genom en enkätundersökning om hur läsare uppfattar dem, dels genom en analys i två delar: en lexikogrammatisk del och en kompositionell del. Den lexikogrammatiska analysen tar fasta på kvantitativa begriplighetsmått, lexikon och syntax. Den kompositionella analysen tar fasta på struktur samt överskådlighet och läsbarhet. Utgångspunkten för studien är inte hela tryckfrihetsförordningen, utan de avgränsade delarna 3, 8 och 12 kap. ur versionen med 2019 års ändringar och ur versionen som föregick den. Resultatet av undersökningen visar att den nya versionen har närmat sig en "vanlig" mottagare: språket är närmare allmänspråket, strukturen är tydligare och den nya versionen upplevs som mer begriplig. Närmare bestämt är språket närmare allmänspråket i och med att svåra ord försvinner och syntaxen lättas upp, och strukturen är tydligare tack vare att överskådligheten och läsbarheten ökar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)