Solvärme som energieffektiviseringsmetod för badhusanläggningar : Solar heating as an energy efficiency method for bathing facilities

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning: Swe: Uppvärmning med hjälp av solvärme är ett alternativ som är värt att starkt överväga. Badhus och simhallar som kräver stora mängder energi under sommartid har mycket att hämta från en solvärmeanläggning. Bättre kan det bli om investeringen läggs på ett hybridsolfångarsystem. Rapporten jämför fyra olika typer av solfångare i kombination med tre systemförslag. Systemutformningarna är baserade på en anslutning till befintligt fjärrvärmesystem. En ekonomisk analys jämförs mellan hybridsolfångarsystem och nollalternativ. Resultatet visar att hybridsolfångarna i kombination med ackumulatortank kan ge en besparing på 170 MWh värmeenergi samt 30 MWh elenergi per år. Vidare utredningar bör göras innan investeringsbeslut tas. Eng: Solar heating is an option worth considering for bathhouses/swimming pools that require large amounts of energy during summertime. The investment might be yielding higher benefits if it is placed on a hybrid solar collector system. The report compares three different types of solar collectors in combination with three system proposals. The system designs are based on a connection to the existing district heating system.  An economic analysis is compared between the hybrid solar collector system and the current state alternative. The result shows that a hybrid solar collector system in combination with a storage tank can provide a saving of 170 MWh of heat energy and 30 MWh of electricity per year. Further investigations should be made before making any final decisions.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)