Kommunutredningen 2020: Ett politiskt perspektiv på kommunsammanläggningar

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Sverige har vid två tillfällen genomfört territoriella kommunreformer genom kommunsammanläggningar. Dessa genomfördes 1952 samt 1971–1975. 2017 tillsattes en parlamentarisk kommitté vars uppdrag var att på nytt se över de kommunala utmaningarna. Kommittén presenterade i sitt slutbetänkande ett förslag om nya frivilliga kommunsammanläggningar. Syftet med denna uppsats är att undersöka varför detta förslag presenteras trots avsaknaden av empiriskt material som talar för åtgärden. Detta görs genom en diskursanalys av kommitténs förslag samt de moderata kommittéledamöternas särskilda yttrande. I diskursanalysen används tre av sex frågor från Carol Bacchis metod för policyanalys What’s the problem represented to be? Med hjälp av metoden identifieras problemframställningarna i respektive analysmaterial. De slutsatser som görs i studien är att problemframställningarna i materialen skiljer sig åt framförallt i vem de kommunala utmaningarna anses vara ett problem för. I slutsatserna lyfts även dolda politiska motiv som möjlig förklaring till varför kommunsammanläggningar presenteras som åtgärdsförslag i kommitténs betänkande

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)