“Utan språk kan man inte göra någonting” En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar SFI-elevers studiemotivation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Syftet med studien är att ta reda på vad som påverkar några SFI-elevers motivation till språkinlärning. Studien är kvalitativ och består av djupintervjuer. Jag genomförde fyra parintervjuer med inlärare i min egen SFI-klass. Undersökningen utgår från Nortons teori om identitet och hennes investeringskonstruktion (the construct of investment) som bygger på poststrukturalistisk teori. Genom denna teori ifrågasätter Norton (Norton & McKinney 2011:75) att motivation skulle vara något statiskt utan menar istället att det kan finnas motstridiga känslor hos en inlärare och att motivationen är avhängig vad lärandet kan ge för avkastning i form av symboliska eller materiella resurser som i sin tur ökar värdet på inlärarens kulturella kapital. Men Norton (Norton & McKinney 2011:76) komplicerar också begreppet ytterligare genom att hävda att förutsättningarna i klassrummet i form av en trygg plats där alla inlärare vågar ta upp utrymme och yttra sina åsikter måste finnas för att inlärarna ska ha möjlighet att investera i målspråket. Resultatet av min forskning visar att inlärare på SFI som mer eller mindre helt och hållet ser sin framtid i Sverige generellt sett är mer motiverade till sina studier. Dessutom är de mest motiverade inlärarna de som har mest att vinna på att investera mycket i att lära sig målspråket då det i enlighet med Nortons (Norton & McKinney 2011:75) construct of investment ger dem hög avkastning i form av symboliska och materiella resurser. Vidare speglar antalet timmar man lägger ner på sina studier per dag eller vecka oftast hur motiverad en inlärare är. Undantaget gäller elever som har barn. De flesta av dem är oerhört motiverade just på grund av barnen men har inte möjlighet att lägga ner den tid de hade önskat på sina studier av samma orsak.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)