Vad? Hur? och Varför? : En kvalitativ studie om de didaktiska val lärare gör när utemiljö används som kompletterande lärmiljö i matematikundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Författare: Jennie Svärd; [2019]

Nyckelord: Matematik; didaktik; lärandemiljöer; utemiljö;

Sammanfattning: Syftet har varit att undersöka vilka didaktiska övervägande och val lärare gör imatematikundervisning när utemiljön används som kompletterande lärandemiljö och vilka faktorer som påverkar de didaktiska valen.Studien utgår från ett didaktiskt teoretiskt perspektiv. I studiens olika kapitel används didaktikens tre grundfrågor vad? hur? och varför? som genomgående tema. Metoden är kvalitativ och data har samlats in från 4 observationer och en intervju i fokusgrupp.Ur materialet framkommer lärarnas didaktiska överväganden kring frågorna; vad, hur och varför när undervisning i matematik bedrivs i olika lärmiljöer. I intervjun resonerar också lärarna kring olika hinder i samband med undervisning i utemiljö, som framkommit i tidigare forskning och hur de förhåller sig till dem. Resultatet visar att; skolans styrdokument, läromedels innehåll och utformning, elevgrupperna och olika faktorer i den miljö som används i undervisningen, samtliga påverkar lärarnas didaktiska val. I resultatet framkommer att olika lärandemiljöer skapar en variation som gynnar elevers lärande. Framförallt betonas att olika lärandemiljöer ger möjlighet för olika kunskapsformer att komma till uttryck vilket gynnar både elever och lärare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)