Mellan det osäkra och det tryggande : Professionellas upplevelser av det målrelaterade samverkansarbetet kring samordnade individuella planer för barn och unga

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Johanna Aral; Oliver Strander; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Samordnade individuella planer (SIP) är sedan 2010 en lagstadgad insats för den som behöver insatser från både vård och socialtjänst. Studiens syfte är att undersöka professionellas upplevelser av samverkansprocessen och det målrelaterade arbetet vid upprättandet av SIP för barn. Målrelaterat arbete definieras som det gemensamma arbete som uppehåller sig kring frågorna “Var är vi?”, ”Vart vill vi nå?” och “Hur ska vi göra för att komma dit?”. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tolv professionella inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och elevhälsa, dessa analyserades utifrån tematisk analys. Analysen fokuserar på hur SIP-möten kan förstås som präglade av spänningar mellan osäkra och tryggande punkter i samverkansprocessen. I resultatet framkommer en positiv upplevelse av att komma samman kring mycket svåra ärenden med stor oro för barnet Studien belyser även variationer i professionellas förhållningssätt till målrelaterat samverkansarbete och familjens roll i SIP. Resultaten diskuteras utifrån teorier om samverkan, mål och klientcentrerade perspektiv inom vård och socialt arbete. Avslutningsvis beskrivs möjliga praktiska implikationer av studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)